top.jpg, 13kB

Výstavba RD | dřevostavby | IS přípojky | rekonstrukce domů a bytů | projekce

LogoProfiStavby.jpg, 18kB

Průběh postupu při vyřízení stavebního povolení

1. Žádost o vydání stavebního povolení

Stavební povolení je startovací dokument pro začátek stavby rodinného domu, se zahájením stavby je možné začít až po nabytí jeho právoplatnosti. Pro stavbu určitého rodinného domu umožňuje stavební zákon sloučit územní řízení (výsledkem je vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby) a stavební řízení (výsledkem je vydání stavebního povolení) do jednoho administrativního úkonu.

Pod pojmem stavební povolení budeme tedy rozumět rozhodnutí stavebního úřadu ve věci sloučeného územního a stavebního řízení. Stavba postavená bez právoplatného stavebního povolení není legální a stavební úřad může nařídit odstranění takovéto stavby.

Žádost o vydání stavebního povolení se podává na příslušném stavebním úřadě a to ve formě vyplněného tiskopisu spolu s dalšími přikládanými dokumenty.

V žádosti o vydání stavebního povolení musí investor definovat stavebnímu úřadu kromě základních identifikačních údajů stavebníka a stavby i lhůtu zahájení a ukončení výstavby a způsob realizace stavby.

Ve způsobu realizace má investor dvě možnosti – realizaci stavební firmou, která má oprávnění vykonávat činnost tohoto druhu nebo realizaci svépomocí se speciálními dodávkami realizovanými odbornými firmami.

V případě svépomocné realizace musí investor zabezpečit oprávněnou osobu k výkonu stavebního dozoru a k žádosti přiložit potvrzení o odborné způsobilosti stavebního dozoru na tuto činnost.


2. Náležitosti přikládané k žádosti o stavební povolení

List vlastnictví k pozemku

Pozemek, na kterém uvažuje investor postavit dům musí být v jeho vlastnictví, k žádosti o vydání stavebního povolení totiž investor přikládá list vlastnictví znějící na jeho jméno a kopii katastrální mapy s vyznačením stavební parcely. Uvažovanou stavbu rodinného domu je možné plošně umístit jen na parcele evidované jako plocha určená na zastavění.

Pokud je pozemek – stavební parcela evidovaná jako zemědělská půda, je potřebné před požádáním o stavební povolení požádat pozemkový úřad o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Investor je pro stavební řízení evidovaný jako stavebník a je hlavní účastník stavebního řízení.Projekt pro stavební povolení


K žádosti o vydání stavebního povolení se dále ve třech vyhotoveních přikládá projekt pro stavební povolení v souladu s vypracovanými dokumenty v předprojektové přípravě.

Projekt řeší ve výkresech situace stavby, osazení stavby na pozemku ve smyslu požadavků stavebního zákona – odstupy od hranic pozemků, odstupy od sousedních domů, odstupy od ulice, ochranné pásma a napojení stavby přípojkami na jednotlivé inženýrské sítě.

V jednotlivých složkách projektu jsou řešeny jednotlivé části stavby: architektura a statika, vytápění, elektroinstalace, rozvody kanalizace a vody, rozvody plynu a požární bezpečnost. Jsou to výkresy ve větším měřítku 1:100, technické zprávy a schémata.

Projektant nebo projektová organizace je též účastníkem stavebního řízení a k žádosti investora o vydání stavebního povolení je povinný přiložit potvrzení o odborné způsobilosti projektanta na projektovou činnost.Související vyjádření ostatních účastníků stavebního řízení

Na základě projektu pro stavební povolení se vyjadřují k připravované stavbě správci inženýrských sítí, na které chce investor budoucí stavbu napojit, vyjadřuje se HZS, vyjadřují se i bezprostřední hraničící sousedé s pozemkem, na kterém se připravuje výstavba.

Investor je povinen požádat obecní nebo městský úřad o vydání závazného stanoviska k připravované stavbě rodinného domu.

Složka se všemi vyjádřeními těchto dalších účastníků stavebního řízení tvoří další přílohu žádosti o vydání stavebního povolení.

- závazné stanovisko obecního nebo městského úřadu k připravované stavbě

- související vyjádření správce sítí

- vyjádření HZS

- vyjádření bezprostředních sousedů

- ve specifických případech vyjádření hygienika

- ve specifických případech vyjádření Orgánu ochrany veřejného zdraví

- jiné dokumenty podle vyžádání stavebního úřadu3. Stavební řízení a vydání stavebního povolení

Stavební úřad po obdržení žádosti o vydání stavebního povolení, se 3 vyhotoveními projektu pro stavební povolení a všemi vyjádřeními účastníků stavebního řízení, má zákonnou lhůtu 30 dní na vyjádření se k žádosti. V průběhu této lhůty stavební úřad svolá stavební řízení spojené s místním šetřením a obhlídkou místa stavby, na které svolá všechny účastníky stavebního řízení.

V případě úspěšného průběhu řízení stavební úřad vydá stavební povolení, které nabude právoplatnost po uplynutí 15-ti denní lhůty, které mají na vyjádření se ke stavebnímu povolení všichni účastníci stavebního řízení.

Stavební úřad uvede ve stavebním povolení na základě připomínek účastníků stavebního řízení a místního šetření na místě stavby podmínky, za kterých je investor povinný zabezpečit výstavbu domu. Spolu se stavebním povolením dostane investor tiskopis informační tabulky, kterou je povinný vyplnit údaji ze stavebního povolení a na viditelném místě s ní označit staveniště.Přijímá žádosti o stavební povolení

Základní informace o činnosti:

Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.K žádosti stavebník připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu,

b) projektovou dokumentaci,

c) plán kontrolních prohlídek stavby,

d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem.Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.


Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví.


Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.


Stavebník podzemních staveb podléhajících zákonu 183/2006 Sb. není povinen prokazovat vlastnické nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

zpet.jpg, 13kB nahoru.jpg, 14kB
sipReklama.jpg, 11kB

Reklama

saint.jpg, 1,6kB weber.gif, 1,9kB logo wienerberger.gif, 3,0kB jika-logo-cs.png, 914B bramac_logo_neu_cz.png, 8,0kB knauf.jpg, 20kB ytong.jpg, 20kB sapeli.jpg, 20kB


2002-2024 © PROFISTAVBY.CZ | rekonstrukce domů a bytů, realizace staveb, výstavba RD | Šíření článků a fotografií je bez souhlasu zakázáno.

Prodejna kameniva Orlová | Nový Jičín | Výstavba RD | Hydroizolace a sanace | Střechy a pergoly | Ploty brány vrata
Rekonstrukce domu a bytu | Recyklace odpadů a kamenivo | Realizace zahrady | zakládání trávníků

GDPR - Podmínky používání osobních údajů